Statut

STATUT TOWARZYSTWA GALERIA LITERACKA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Towarzystwo Galeria Literacka, zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym twórców, znawców i wielbicieli szeroko rozumianej literatury pragnących aktywnie oddziaływać na rzecz rozwoju twórczości literackiej i jej propagowania w odbiorze społecznym.

§ 2.

Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba znajduje się na terenie miasta Częstochowy.

§ 3.

Towarzystwo jest reprezentantem swoich członków i sympatyzującego z nim środowiska literackiego w stosunku do władz administracyjnych i samorządowych.

§ 4.

Towarzystwo może być członkiem innych, krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbieżne z celami Towarzystwa, z poszanowaniem pełnej autonomii, samorządności i osobowości prawnej Towarzystwa.

ROZDZIAŁ II

CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 § 5.

Celem Towarzystwa jest: tworzenie i kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości literackiej członków i sympatyków Towarzystwa, upowszechnianie w społeczeństwie dokonań twórców zrzeszonych w Towarzystwie bądź sympatyzujących z Towarzystwem, upowszechnianie w społeczeństwie zainteresowania literaturą i kształtowanie jego wrażliwości estetycznej oraz prowadzenie wielostronnych i różnorodnych działań na rzecz kulturowego oddziaływania literatury.

§ 6.

Cele Towarzystwa są realizowane poprzez:

tworzenie warunków twórcom literatury zrzeszonym w Towarzystwie i jego sympatykom sprzyjających prowadzeniu działalności literackiej przez umożliwienie publikowania swojej twórczości, a także przez tworzenie warunków do zaistnienia wartościowych debiutów literackich;

inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej oraz innych form działalności promocyjnej przyczyniających się do realizacji celów statutowych;

upowszechnianie dokonań twórców zrzeszonych w Towarzystwie oraz jego sympatyków przez organizowanie spotkań autorskich, wykładów, dyskusji, itp.;

udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w innych formach niż wymienione w punktach 1-3;

upowszechnianie w społeczeństwie współczesnej twórczości literackiej oraz pobudzanie jego wrażliwości estetycznej, z uwzględnieniem form działalności, o których mowa w punkcie 3., a także organizowanie wystaw, targów, kiermaszów, przedstawień, występów artystycznych, prelekcji, itp.;

organizowanie samodzielnie lub przez uczestnictwo w projektach i działaniach podjętych przez inne podmioty na rzecz różnorodnego kulturowego oddziaływania literatury.

§ 7.

Towarzystwo dla realizacji celów statutowych:

współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami upowszechniania kultury;

podejmuje współpracę z administracją rządową i samorządową;

organizuje szkolenia, kursy, warsztaty twórcze dla członków Towarzystwa oraz zaprzyjaźnionych organizacji, stowarzyszeń i osób zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności;

organizuje wystawy, targi, przedstawienia, występy artystyczne, szkolenia, kursy, prelekcje, wykłady, dyskusje, spotkania autorskie, itp.;

prowadzi działalność wydawniczą.

§ 8.

Towarzystwo może w celu realizacji statutowych obowiązków prowadzić działalność gospodarczą, współuczestniczyć w tworzeniu podmiotów gospodarczych w formach przez prawo przewidzianych, a także być uczestnikiem już działających podmiotów gospodarczych poprzez przystąpienie do nich we właściwej formie i we właściwy sposób.

Wszystkie te działania Towarzystwa podejmowane są na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa i wymagają zgody Walnego Zebrania Towarzystwa.

§ 9.

Towarzystwo może w celu realizacji statutowych obowiązków tworzyć, prowadzić, współuczestniczyć w tworzeniu fundacji.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

 1. Członkiem Towarzystwa może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która podpisze i złoży deklarację członkowską zawierającą oświadczenie o akceptacji celów Towarzystwa i o akceptacji i przestrzeganiu postanowień Statutu, a która jednocześnie spełnia wymogi kwalifikacyjne określone przez właściwą władzę Towarzystwa. W szczególnych i wyjątkowych przypadkach Towarzystwo może nadać uprawnienia członkowskie obywatelom innych państw.
 2. Towarzystwo zrzesza:

członków zwyczajnych,

członków honorowych,

członków wspierających.

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba, która spełnia wszystkie wymogi stawiane przez postanowienia ust. 1, a jednocześnie jest autorem co najmniej jednej książki o charakterze literackim.
 2. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która spełnia wszystkie wymogi stawiane przez postanowienia ust. 1, jest powszechnie znana jako zasłużona dla kultury oraz dla Towarzystwa. Osoba taka może być członkiem związków twórczych, innych niż wyżej wymienione.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która spełnia wszystkie wymogi stawiane przez postanowienia ust. 1, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w sposób przewidziany prawem, posiadające swoje miejsce zamieszkania, siedzibę lub przedstawicielstwo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i która złoży deklarację członkowską.
 4. W szczególnych przypadkach członkostwo zwyczajne, honorowe mogą otrzymać obywatele innych państw.
 5. Członkostwo Towarzystwa nabywa się z dniem podjęcia przez Zarząd Towarzystwa stosownej uchwały o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa .
 6. Szczegółowy tryb udzielania członkostwa określa Zarząd Towarzystwa.
 7. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, wniesione za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

§ 11.

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

wybierać i być wybierani do władz Towarzystwa;

brać udział w walnych zebraniach, pracy władz Towarzystwa i w komisjach problemowych;

brać udział we wszelkiej innej działalności Towarzystwa;

korzystać z urządzeń, pomieszczeń i pomocy Towarzystwa na zasadach określonych przez właściwą statutową władzę Towarzystwa.

§ 12.

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

przestrzegać postanowień Statutu Towarzystwa i uchwał statutowych władz Towarzystwa;

aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych i uchwał statutowych władz Towarzystwa;

dbać o jego dobre imię i tworzyć pozytywny wizerunek Towarzystwa;

szczególnego przestrzegania zasad dobrego koleżeństwa między członkami Towarzystwa, wyrażanych poprzez wzajemne wspieranie się i okazywanie pomocy w wykonywaniu celów Towarzystwa;

regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13.

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

dobrowolnego wystąpienia złożonego Zarządowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

zgonu;

Uchwałą zarządu można pozbawić członkostwa Towarzystwa z powodu:

nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa;

nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy

na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa.

Od uchwał Zarządu o pozbawieniu członkostwa podjętych w sytuacjach określonych w ust. 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków wniesione za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem pominięcia rozpatrzenia i wniesione nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od daty doręczenia uchwały o pozbawieniu członkostwa lub uzyskania wiadomości o podjęciu takiej uchwały.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 14.

Władzami Towarzystwa są:

Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

Zarząd Towarzystwa,

Komisja Rewizyjna.

§ 15.

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie, zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Towarzystwa, w formie pisemnego lub drogą elektroniczną powiadomienia o terminie i miejscu, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem.
 2. Dla ważności Walnego Zebrania w tzw. „pierwszym terminie” wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków. Natomiast w tzw. „drugim terminie” Walne Zebranie Towarzystwa odbywa się bez względu na liczbę członków obecnych na nim. Walne Zebranie może obradować w tzw. „drugim terminie”, jeżeli taki sposób obradowania przewidziano w powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania i wskazano godzinę, od której Walne Zebranie może obradować w ten sposób.
 3. Uchwały Walnego Zebrania są ważne, jeżeli opowie się za nimi więcej niż połowa uczestników Walnego Zebrania, z wyjątkiem uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa oraz zmian Statutu, dla ważności których to uchwał wymagana jest większość co najmniej 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

wybór Prezesa Towarzystwa,

wybór Zarządu Towarzystwa,

wybór Komisji Rewizyjnej,

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań statutowych władz Towarzystwa,

podejmowanie uchwał programowych,

ustalanie wysokości składki członkowskiej,

podejmowanie uchwał w sprawie odwołań od uchwał o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa i uchwał o pozbawieniu członkostwa na wniosek Komisji Rewizyjnej.

podejmowanie uchwał o zmianie bądź zmianach Statutu,

podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

 1. Przy zachowaniu postanowień ust. 1 prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej, jeżeli o zwołanie Walnego Zebrania zwróciła się ona na piśmie do Zarządu Towarzystwa, a Zarząd odmówił zwołania Zebrania bądź w tej sprawie pozostaje bierny przez czas dłuższy niż 1(jeden) miesiąc.
 2. Walne Zebranie zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej obraduje wyłącznie nad sprawami sygnalizowanymi przez Komisję Rewizyjną w powiadomieniu o zwołaniu Zebrania.

§ 16.

 1. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym Prezesa Towarzystwa na 3(trzy)-letnią kadencję, zwykłą większością głosów.
 2. Do kompetencji Prezesa Towarzystwa należy:

reprezentowanie Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych,

kierowanie obradami Zarządu

bieżące kierowanie pracami Towarzystwa,

zwoływania Walnego Zebrania,

inne uprawnienia nadane uchwałą Walnego Zebrania lub Zarządu.

Odwołanie Prezesa Towarzystwa przed upływem kadencji następuje na wniosek którejkolwiek władzy statutowej w takim samym trybie jak jego wybór.

§ 17.

 1. Zarząd Towarzystwa składa się od 3(trzech) do 6(sześciu) członków wybieranych w głosowaniu tajnym na Zebraniu Towarzystwa na 3 (trzy)-letnią kadencję. Prezes Towarzystwa wchodzi w skład Zarządu.
 2. Wybór Zarządu i Prezesa Towarzystwa może być dokonany w sposób jawny, jeśli Walne Zebranie tak postanowi.
 3. O liczbie Członków Zarządu na daną kadencję stanowi Walne Zebranie na wniosek Prezesa Towarzystwa.
 4. Zarząd wybiera spośród swego grona skarbnika. Skarbnik w uzgodnieniu z Prezesem Towarzystwa prowadzi sprawy finansowe. Ponadto zarząd może wybrać spośród swego grona sekretarza i jednego lub więcej wiceprezesów.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:

uchwalanie bieżących planów działania Towarzystwa,

podejmowanie uchwał o przyjęciach nowych członków,

podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa w przypadkach przewidzianych przez Statut,

rozpatrywanie wniosków członków Towarzystwa,

zwoływanie Walnego Zebrania,

uchwalanie regulaminów,

sporządzanie rocznych sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia,

rozpatrywanie okresowych informacji Prezesa Towarzystwa,

powoływanie zespołów i komisji problemowych.

 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i powinny się odbywać co najmniej raz w kwartale.

§ 18.

 1. W uznaniu zasług dla Towarzystwa, Walne Zebranie w drodze uchwały może wybrać Honorowego Prezesa Towarzystwa zwykłą większością głosów.
 2. Honorowy Prezes Towarzystwa ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

§ 19.

 1. Walne Zebranie wybiera 3(trzy)-osobową Komisję Rewizyjną na okres 3 (trzech) lat. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, którego obowiązkiem jest bieżące kierowanie pracami Komisji.
 2. Komisja Rewizyjna zajmuje się bieżącą kontrolą prac władz statutowych Towarzystwa, przyjmuje skargi i wnioski członków Towarzystwa.
 3. Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna ma obowiązek dokonania kontroli realizacji budżetu Towarzystwa i kontroli stanu majątku Towarzystwa. Z czynności tych Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie, które składa Walnemu Zebraniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia.
 4. W celu wypełnienia funkcji kontrolnych Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji Towarzystwa, a Prezes i Zarząd Towarzystwa mają obowiązek udostępnienia tejże dokumentacji do wglądu i udzielania, na żądanie Komisji Rewizyjnej, wszelkich wyjaśnień, w tym również wyjaśnień na piśmie.
 5. Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniach władz statutowych Towarzystwa ma obowiązek wystąpienia do Zarządu Towarzystwa o zwołanie Walnego Zebrania niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości w celu ich rozpatrzenia przez ogół członków lub zwołuje Walne Zebranie sama, o ile wystąpią przesłanki określone w § 15 ust. 5.

§ 20.

Uzupełnianie składu władz Towarzystwa w trakcie trwania kadencji odbywa się na zasadzie wyboru lub wyborów uzupełniających przez Walne Zebranie i przy zastosowaniu postanowień Statutu dotyczących wyboru władz Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 21.

Majątek Towarzystwa powstaje z:

składek i dobrowolnych wpłat członków Towarzystwa, przy czym wpłaty członków nie mogą być obwarowane żadnymi warunkami;

dotacji celowych organów administracji państwowej i samorządowej;

darowizn, spadków i zapisów, przy czym nie mogą one być obwarowane warunkami sprzecznymi z celami i zadaniami Towarzystwa;

dochodów z działalności własnej i gospodarczej, udziałów w przedsięwzięciach gospodarczych itp.;

odsetek bankowych;

ofiarności publicznej;

tantiem autorskich i copyrightów.

§ 23.

Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Towarzystwa w zakresie wskazanym uchwałą Walnego Zebrania, a prawo do zaciągania i zwalniania ze zobowiązań ma Prezes Towarzystwa (jednoosobowo) lub Skarbnik i członek Zarządu (wspólnie działając), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Do zwykłej reprezentacji upoważniony jest Prezes Towarzystwa jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających wspólnie.

Nabycie lub zbycie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania.

Nabycie lub zbycie ruchomości, lub zaciągnięcie zobowiązań na kwotę wyższą niż 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł.) wymaga wspólnego działania Prezesa Towarzystwa i Skarbnika lub którejś z tych osób wspólnie z innym członkiem Zarządu (reprezentacja dwuosobowa)

§ 24.

W przypadku rozwiązania Towarzystwa o losach majątku decyduje Walne Zebranie Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 25.

Towarzystwo może być rozwiązane:
na mocy uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa;
na mocy wyroku sądowego wydanego w oparciu o przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

§ 26.

W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwo określa sposób jego likwidacji i wskazuje dalsze losy dorobku Towarzystwa.

 

docx

Statut TLG

Size: 33.69 KB

{cwattachments}